Leveringsvoorwaarden

Dohmen Boekmakers is een handelsnaam van Dohmen Communicatie.
ALGEMEEN
1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke door ons uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden algemene voorwaarden van contractspartijen voor met ons aangegane overeenkomsten slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheden aanwezig is prevaleren onze voorwaarden.

3.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbieding geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, prijzen van onderdelen, de lonen, sociale lasten, belastingen, vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van waardevermindering der Nederlandse valuta, of indien door wijzigingen van een of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd onze prijzen in verband met een en ander aan te passen, zulks totdat de levering heeft plaatsgevonden. Extra bewerkelijke teksten, extraproeven, auteurscorrectie e.d. zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5.

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen een vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan overeengekomen. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden zij mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.

6.

Een overeenkomst tussen ons en een opdrachtgever c.q. contractpartij is eerst van kracht indien zij is ondertekend door een onzer daartoe bevoegde directeuren of een daartoe door de directie gemachtigd persoon. De opdrachtgever bindt zich reeds door het plaatsen van zijn handtekening. Books4you heeft het recht haar uit een overeenkomst voortvloeiende rechten over te dragen aan een derde.

LEVERING
7.

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de contractpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

8.

De goederen reizen voor rekening van de opdrachtgever. Door ons te leveren goederen zijn voor risico van onze klant, welke risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, danwel bij levering op aanvoeren van derden, de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze contactpartij tegen ons te bepalen risico’s te verzekeren.

9.

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijze gemaakte kosten van voorbereiding opslag provisie e.d. te vergoeden en indien wij zulks wensen de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door ons in onze calculatie opgenomen prijzen alles onverminderd onze rechten op vergoeding van volledige schadevergoeding.

10.

Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen in ontvangst te nemen.

11.

Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van beslag op zijn goederen, faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege zonder nadere in gebrekenstelling in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoerende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd de ons verder toekomende rechten waaronder het onmiddellijk terughalen van de door ons geleverde apparatuur en onze rechten op volledige schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke wij op de contractspartij hebben of krijgen dadelijk en ineens opeisbaar. Wij hebben het recht overeenkomsten terstond zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder in gebrekenstelling te beëindigen en van de contractspartij teruggave te eisen van de door ons geleverde goederen, indien de afnemer het rijk in europa metterwoon verlaat, de afnemer onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld, de afnemer buiten medeweten van ons enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, het object verloren gaat of dusdanig wordt beschadigd dat herstel naar het
oordeel van assuradeuren en/of ons onmogelijk danwel ondoelmatig is en wanneer afnemer een rechtspersoon is zodra en wanneer de rechtspersoon wordt ontbonden. Bij verandering van werkelijke woonplaats is de afnemer verplicht binnen 3 x 24 uur per aangetekende brief daarvan mededeling te doen aan ons onder nauwkeurige en volledige opgave van de nieuwe woonplaats.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.

De eigendom van de ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over zodra al hetgeen dat terzake van deze goederen door de afnemer is verschuldigd met inbegrip van eventuele renten en kosten, terzake van deze overeenkomst alsmede hetgeen verschuldigd is terzake van enige andere overeenkomst met ons is voldaan zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

BETALING
13.

Zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van onze facturen steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de contractpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder dat daartoe enige sommatie of in gebrekenstelling is vereist het recht de afnemer een rente van 6 % per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen waarbij een deel van een maand geldt als een volledige maand zulks tot aan de datum der algehele voldoening een en ander onverminderd door ons verder toekomende rechten. Voor het aanpassen van een reeds verzonden factuur zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €15,00

14.

De contractpartij is aan ons buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die wij maken ten einde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de contractpartij te vorderen, danwel aangesproken door de contractpartij ons te verweren tenzij in het laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door ons is gevoerd.

15.

Buitengerechtelijke kosten zijn door de contractpartij verschuldigd in ieder geval dat wij ons terzake van rechtsbijstand, waaronder de invordering, van de hulp van een derde hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke incassokosten in ieder geval zijn: over de eerste € 2.500,00 van de vordering 15%, over de volgende € 2.500,00 van de vordering 10%, over de volgende € 5.000,00 van de vordering 5%, over de volgende € 190.000,00 van de vordering 1% en over het meerdere van de vordering 0,5%. Ten allen tijde geldt een minimum van € 40,00 (inclusief b.t.w.)

16.

Wij zijn gerechtigd goederen, die wij voor de opdrachtgever onder ons houden, onder ons te behouden tot voldoening van alle kosten die wij hebben besteed ter uitvoering van opdrachten ten behoeve van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij uiteraard de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

RECLAMES
17.

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der goederen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben gevonden. De leverancier is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

18.

Wij kunnen alleen aansprakelijk gesteld worden voor de ons geleverde producten wanneer deze in de originele fabrieksverpakking zijn geleverd. Producten door derden geproduceerd en door ons geleverd kunnen slechts leiden tot aansprakelijkheid van de producent. Wij zullen bij mogelijke vorderingen in deze bemiddelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door stilstand of enig defect aan het object welk object de contractpartij van ons gekocht c.q. onder zich houdt door oponthoud tengevolge van het uitvoeren van service- en/of reparatiewerkzaamheden of uit welke andere hoofde dan ook.

19.

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (als zodanig o.a. zullen gelden oorlog mobilisatie onlusten overstroming gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer stagnatie in resp. beperkingen of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven gebrek aan kolen gas aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking brand machinebreuk en andere ongevallen stakingen uitsluitingen optreden van werklieden organisaties waardoor produceren onmogelijk wordt maatregelen van overheidswegen niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leveranciers door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken) ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten schade en interessen kan doen gelden in geval van overmacht zullen wij daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever zullen de opdrachtgever na ontvangst dier mededeling gedurende 8 dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

20.

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieeleigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieeleigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in een buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Het auteursrecht van door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst. Volgt geen order op een besteld ontwerp als hiervoor bedoeld dan wordt dit na een maand op rekening gesteld terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij ons blijft. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet inbegrepen.

21.

Alle prijzen zijn vrijblijvende dagprijzen, exclusief B.T.W., verpakking en eventueel meerwerk.

22.

Afwijkingen bij kleur: Geringe afwijkingen bij afdrukken kunnen geen reden zijn voor afkeuring.

BIJZONDERE BEPALINGEN
23.

De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.

Correcties
24.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten door of namens de opdrachtgever niet verbeter in de voorafdrukken gegeven proef ook niet voor overzetten van de inkt of smetten zo niet voldoende tijd voor drogen is gegeven.

Bindwerk elders
25.

Wanneer de opdrachtgever het bindwerk voor eigen rekening elders doet verrichten is hij gehouden de oplage binnen 14 dagen na ontvangst van elke levering te doen onderzoeken en het eventueel ontbrekende onmiddellijk op te vorderen. Voldoet de opdrachtgever hieraan niet dan wordt hij geacht de levering te hebben akkoord bevonden.

Kosten voor in opslag genomen goederen
26.

De leverancier belast zich slechts dan met het opslaan van werk, indien hem hiertoe uitdrukkelijk opdracht wordt verstrekt. Deze opslag geschiedt geheel voor rekening van de opdrachtgever.De leverancier is gerechtigd het in opslag nemen van werk te weigeren.

 Klachten
27.

Wanneer door de opdrachtgever of door derden handelende op zijn last niet gehandeld wordt overeenkomstig gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten zal de opdrachtgever de leverancier niet aansprakelijk kunnen stellen voor schade tengevolge hiervan ontstaan.

28.

Evenmin zal de opdrachtgever de leverancier de verplichting kunnen opleggen door bijzondere maatregelen de schade ontstaan door oorzaken in de vorige alinea genoemd zoveel mogelijk beperken noch de leverancier aansprakelijk te kunnen stellen voor het niet nemen van deze bijzondere maatregelen.

Risico bestelling
29.

De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering m.b.t. een telefonisch of onduidelijk opgegeven bestelling.

Geschillen
30.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Nederlands recht
31.

Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.